Systemy Alarmowe

Bezpieczeństwo obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej

4 Ochrona elektroniczna obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej
Krzysztof Cichulski
Na świecie, w którym żyjemy, pojawiają się nowe zagrożenia. Na tle światowych problemów zagrożenia przestępczością pospolitą wydają się najmniej groźne, choć to one w Polsce są dotychczas największym problemem. Wcześniej czy później nasz kraj będzie musiał stawić czoła również innym, groźniejszym niebezpieczeństwom. Rozwijające się szpiegostwo przemysłowe, szpiegostwo innych państw oraz rosnące zagrożenie terroryzmem to czekające nas wyzwania. Jak jesteśmy przygotowani na takie sytuacje? Czy obiekty, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie naszego państwa, i pracujący w nich ludzie mogą liczyć tylko na szczęście, czy też może im pomóc technika i rozwiązania systemowe?

10 Podstawy zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej
Andrzej Tomczak
Podstawową zasadą prawidłowego zabezpieczania obiektów jest umiejętne powiązanie zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych z interwencją fizyczną. Interwencję mogą realizować np. wewnętrzne służby ochrony czy prywatne agencje ochrony, wykonując zadania ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. Elektroniczny system sygnalizujący zagrożenie chronionych osób i mienia powinien jak najszybciej wykrywać intruzów, a system zabezpieczeń mechanicznych na tyle spowolnić ich działania, aby interweniujący dotarli na czas. Im wcześniej intruz zostanie wykryty, tym więcej czasu zostaje na przeprowadzenie skutecznej interwencji. System zabezpieczeń powinien być tak zaprojektowany, aby na intruza – po wykryciu przez system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) – czekały jeszcze przeszkody mechaniczne, spowalniające ich działanie.

14 Cztery sektory kompleksowego zabezpieczenia
Siemens Sp. z o.o. Building Technologies
Obiekt jest narażony na zagrożenia z każdej strony. Dlatego podział terenu na sektory strukturalne umożliwia opracowanie takich środków zabezpieczenia, które pozwolą przygotować szybką i bezpieczną reakcję na każdy scenariusz.

18 Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Siemens Sp. z o.o. Building Technologies
Obiekty infrastruktury krytycznej (IK) mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, a jednocześnie są narażone na różnorodne zagrożenia. Nowoczesna i sprawna IK odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W sytuacjach nadzwyczajnych spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka przesądza de facto o jego przetrwaniu. Z tego też powodu eksperci z całego świata prowadzą prace nad rozwiązaniami zarówno organizacyjnymi, jak i technicznymi, mającymi zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną. Jednym z istotnych działań w tym zakresie jest wdrażanie rozwiązań scentralizowanego zarządzania bezpieczeństwem IK. Pozwoli to niewątpliwie zapewnić jej ciągłość działania i integralność oraz szybkie odtwarzanie na wypadek awarii, ataków i innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

20 Systemy ochrony zewnętrznej w ofercie firmy ATLine
ATLine
Ochrona zewnętrzna ma w wielu przypadkach kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i działania danego obiektu. Wczesne wykrycie zagrożenia i odpowiednia reakcja zapewniają jego stabilność i możliwość nieprzerwanego funkcjonowania. Działa również prewencyjnie i odstraszająco. Z tego powodu takie systemy są najczęściej stosowane w obiektach infrastruktury krytycznej, obiektach o znaczeniu strategicznym, takich jak: jednostki wojskowe, lotniska, zakłady karne, ujęcia wody, oczyszczalnie, rafinerie, a także firmy i zakłady produkcyjne, które muszą spełniać określone wymagania bezpieczeństwa.

22 Fałszywe alarmy w systemach ochrony zewnętrznej
Cias
Nawet początkującemu instalatorowi systemów alarmowych znane jest pojęcie „fałszywy alarm”. Jest zmorą instalatorów oraz udręką dla właścicieli i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo chronionego obiektu. Co to jest „fałszywy alarm”? Skąd się bierze? Jak unikać fałszywych alarmów?

24 Obiekty oddalone i ochrona obwodowa – uzyskiwanie odpowiedniego stopnia zabezpieczenia
ID Electronics
Urządzenia firmy Inner Range są sprzedawane w Polsce od wielu lat. Centrale sygnalizacji włamania i napadu Concept 4000 i Integriti (spełniają wymagania 3. stopnia zabezpieczenia, zgodnie z polską i europejską normą PN-EN 50131-1), zintegrowane z centralami kontroli dostępu zainstalowano w wielu obiektach. Jedną z cech decydujących o ich popularności jest wysokiej klasy adresowalna magistrala LAN, łącząca urządzenia systemu. Oparta na standardzie automatyki przemysłowej RS485 (a więc odporna na zakłócenia), o podstawowym zasięgu do 1,5 km, jest dodatkowo specjalnie zabezpieczona. Urządzenia podłączone do magistrali LAN są chronione przed ich podmianą. Aby zwiększyć elastyczność i bezpieczeństwo systemu, firma Inner Range oferuje urządzenie pozwalające na przedłużenie, rozwidlenie oraz zrealizowanie pętli na magistrali LAN. Tworzenie pętli magistralowych, typowe dla systemów wykrywania pożaru, jest rzadko spotykane w centralach alarmowych. Dzięki takim rozwiązaniom uszkodzenie przewodu magistralowego nie kończy się odcięciem fragmentu systemu od centrali – urządzenia mogą się dalej komunikować.

27 Nowoczesne bariery firmy POLITEC w ochronie obwodowej infrastruktury krytycznej
Aptom System
Aktywne bariery podczerwieni, bariery mikrofalowe, bariery dualne (podczerwieni i mikrofalowe) i bariery potrójne włoskiej firmy Politec to nowoczesne rozwiązania do ochrony obwodowej, oferowane na rynku polskim przez firmę APTOM SYSTEM. Firma Politec jest producentem wielu typów torów i barier podczerwieni do różnych zastosowań. Najbardziej profesjonalną i uniwersalną jest linia urządzeń o wspólnej nazwie MANA.

28 Aliro – system kontroli dostępu o prostej obsłudze i bogatej funkcjonalności
Vanderbilt
Aliro jest nowym systemem kontroli dostępu firmy Vanderbilt, który został stworzony na bazie 30 lat doświadczeń z dziedziny technicznych systemów zabezpieczeń. Interfejsy operatora i użytkownika systemu są w języku polskim. System Aliro jest w pełni gotowy do sprzedaży na polskim rynku. To następna generacja rozwiązań w portfolio produktów kontroli dostępu. Aliro ma wbudowane porty do komunikacji sieciowej IP, dzięki czemu jest możliwe administrowanie nim z poziomu zwykłej przeglądarki sieciowej lub darmowej aplikacji mobilnej.

30 FPM+ jedna centrala do dowolnego zastosowania. Rewolucja w sterowaniu urządzeniami przeciwpożarowymi
Ela Compil
Każdego roku na całym świecie powstają tysiące skomplikowanych architektonicznie budynków, przez które codziennie przewijają się miliony ludzi. Dla każdego nowo powstającego budynku należy dokładnie i szczegółowo zaprojektować system, który w przypadku zagrożenia pożarem zagwarantuje sprawną ewakuację przebywających w środku ludzi, a także zapewni bezpieczeństwo służbom ratowniczym. W trosce o bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych produktów i usług firma Ela-compil zaprojektowała centralę FPM+, sterującą wszystkimi urządzeniami przeciwpożarowymi. Powstałe w technice cyfrowej urządzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynku, a zastosowana w nim technologia umożliwia podłączenie każdego rodzaju klap przeciwpożarowych, a także innych urządzeń uwzględnianych w scenariuszach pożarowych. Jest urządzeniem modułowym przeznaczonym do sterowania oraz nadzorowania pracy wszystkich urządzeń i systemów w budynku, które będą uruchamiane na wypadek zagrożenia pożarem.

32 Niezawodne zasilanie systemów ochrony przeciwpożarowej
MERAWEX
Zasadniczym wymaganiem stawianym urządzeniom przeciwpożarowym, które potrzebują zasilania w energię elektryczną, jest ich niezawodne działanie, zarówno w czasie dozoru, jak i alarmu, kiedy to powinny być zasilane z podstawowego źródła zasilania. Wymagania w zakresie zasilania są szczegółowo opisane w normie PN-HD 60364-5-56:2010+A1:2011 (dawniej PN-IEC 60364-5-56:1999) „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, powołanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. ZUPS to zasilacz zawierający jednocześnie źródła gwarantowanych napięć przemiennego 230 V i stałego 24 V. Dostosowanie go do pracy w systemach rozproszonych kompleksowo rozwiązuje problem niezawodnego zasilania rezerwowego urządzeń przeciwpożarowych. Dla urządzeń dostosowanych do zasilania prądem przemiennym z sieci elektroenergetycznej to nowość, którą można porównać z pojawieniem się UPS przeznaczonych do zastosowań w technice informatycznej.

35 Przede wszystkim INERGEN!
DEKK Fire Solutions
INERGEN® – oryginalny produkt firmy Fire Eater – należy do światowej czołówki najnowocześniejszych zabezpieczeń przeciwpożarowych na gazy obojętne. INERGEN® jest gazem obojętnym, to znaczy nie bierze udziału w procesie spalania. Jest nietoksyczny i niepalny. Gaśnicze działanie INERGEN-u polega na redukowaniu tlenu w pomieszczeniu z 21 do 14% objętości i mniejszej. Pożar jest gaszony, a ludzie mogą oddychać. INERGEN® – Fire Eater nie powoduje zamglenia w pomieszczeniu w trakcie wyzwalania, środek gaśniczy ma relatywnie niską cenę, nie pozostawia pozostałości po gaszeniu (aerozole). Ponadto ciężar właściwy INERGEN-u jest zbliżony do ciężaru powietrza, co pozwala utrzymać stężenie gaśnicze w chronionych obszarach przez długi czas.

36 FireVu – wykrywa pożary tam, gdzie tradycyjna technologia zawodzi
SPS Electronics
System FireVu stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie wykrywania dymu i/lub płomienia w sytuacjach, w których sprawność innych systemów jest ograniczona lub wręcz nie można ich zastosować. FireVu wykrywa płomień i dym bezpośrednio na podstawie analizy obrazu wizyjnego bez zwłoki, jaka jest przypisana klasycznym systemom wykrywania pożaru. Detekcja dymu i płomienia bezpośrednio u źródła jest możliwa dzięki zaawansowanym algorytmom analizy obrazu w paśmie widzialnym.

38 Zobaczyć wszystko i wszędzie – zabezpieczenie infrastruktury krytycznej
Axis Communications
Zabezpieczenie, kontrola oraz zarządzanie infrastrukturą o znaczeniu krytycznym stanowi duże wyzwanie. Akty wandalizmu, zagrożenia terrorystyczne, wycieki, pożar, awarie technologiczne, uszkodzenie sprzętu – to typowe problemy, z którymi musi sobie poradzić dobry system zabezpieczeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania obiektów należących do infrastruktury krytycznej (IK) to kluczowe zadania stawiane przed osobami dokonującymi wyboru właściwych rozwiązań. Trzeba widzieć wszystko, co się dzieje na terenie obiektu, bez względu na lokalizację, otoczenie czy panujące niebezpieczne warunki.

40 Szczelna ochrona perymetryczna. To możliwe…
Linc Polska
Dobry system ochrony perymetrycznej (obwodowej) to taki, który potrafi wykryć próbę dostania się do chronionej strefy z każdego kierunku. Najczęściej ochrona perymetryczna jest rozumiana jako system ochrony wzdłuż linii grodzenia, jednak coraz częściej zagrożenie może nadejść także z powietrza. Oprócz osiągnięcia wysokiej skuteczności całego systemu ważne jest także utrzymanie niskiego poziomu fałszywych alarmów. Spośród wielu systemów ochrony perymetrycznej kamery termowizyjne z zaawansowaną analizą treści obrazu są jednym z najszybciej rozwijających się rozwiązań na rynku. Główną ich zaletą jest możliwość skutecznej pracy w zupełnej ciemności, a także we mgle, podczas deszczu lub śniegu. Ponadto analiza wizyjna działa znacznie skuteczniej na obrazie termowizyjnym niż na obrazie ze standardowych kamer dozorowych.

41 Skuteczny monitoring w firmie z inteligentną analizą obrazu
Airlive Polska
Wysokie budynki, mosty i wielkopowierzchniowe hale fabryk – tereny przemysłowe są dużym wyzwaniem dla branży telewizji dozorowej. Stosowane w takich miejscach kamery często nie są w stanie zarejestrować wyrazistego obrazu na tak dużych odległościach, przez co nagrania stają się bezużyteczne. Funkcje inteligentnej analizy nagrywanego materiału są niezwykle istotne w zastosowaniach przemysłowych.

Systemy Alarmowe

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.